sobota, 15 czerwca 2019

 

2013-10-27

Uchwały Kongresu Unii Pracy

W Warszawie w dniu 15 czerwca 2013 r. odbył się Kongres Unii Pracy. W Kongresie udział wzięli także delegaci z województwa lubuskiego.

Kongres podjął trzy istotne uchwały, które tu prezentujemy.

Uchwała XV Kongresu Unii Pracy

 w sprawie Lewicowej Alternatyw dla Polski.

 

Blisko 10 letni okres dominacji prawicy na polskiej scenie politycznej doprowadził do powstania i nagromadzenia nierozwiązanych problemów społecznych i narastania społecznego zniecierpliwienia w oczekiwaniu na przeprowadzenie zasadniczego zwrotu w kierunkach i sposobach prowadzenia polskiej polityki.

Odpowiedzi na te oczekiwania społeczne mogą i powinny udzielić środowiska inspirowanie myśleniem lewicowym.

Unia Pracy stoi na stanowisku, że punktem wyjścia do zjednoczenia Polskiej lewicy powinno być uzgodnienie zasadniczych składników lewicowego programu dla Polski.

Jako punkt wyjścia do stworzenia założeń programowych Unia Pracy proponuje przyjąć następujący zestaw celów i kierunków działania:

1) w sferze gospodarczej i społecznej: - przywrócenie zdolności rozwojowych Polskiej gospodarki poprzez działania państwa pobudzające wewnętrzny pop konsumpcyjny, wspierające inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe, ułatwiające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, - wspieranie działań i mechanizmów służących unowocześnianiu naszej gospodarki i społeczeństwa, - wprowadzanie mechanizmów, szczególnie podatkowych pozwalających w większym stopniu obciążyć kosztami kryzysu najbogatsze warstwy społeczeństwa, - walkę z bezrobociem, a w szczególności z bezrobociem wśród młodych ludzi, - ucywilizowanie zasad działania rynku pracy, w szczególności poprzez ograniczenie zakresu tzw. „Umów śmieciowych” oraz ochronę praw pracowniczych, - przywrócenie zaufania do systemu emerytalnego i zrefowanie go w taki sposób by jego uczestnikom zapewnić warunki do godnego życia po zaprzestaniu aktywności zawodowej, - zapewnienie realizacji przez państwo konstytucyjnych gwarancji w zakresie ochrony zdrowa.

2) w sferze społeczno-obyczajowe – zapewnienie pełnej realizacji konstytucyjnej i konkordatowej zasady autonomii państwa wobec instytucji i organizacji religijnych, a w szczególności wobec kościoła katolickiego, - działanie na rzecz pełnej realizacji w

działaniach państwa i praktyce społecznej konstytucyjnych zasad tolerancji i nie dyskryminacji ze względu na płeć, światopogląd, pochodzenie, rasę, orientację

seksualną lub przynależność do jakiejkolwiek mniejszości nie stanowiącej zagrożenia dla realizacji dla konstytucyjnych zasad ładu społecznego,- zapewnienie w szkołach odpowiedniego poziomu przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

3) w odniesieniu do działania państwa i instytucji publicznych: - wprowadzenie programu zbliżenia państwa do obywateli, - usprawnienie i udoskonalenie systemu wymiaru sprawiedliwości w szczególności w zakresie przyspieszenia i sprawności przebiegu postępowań śledczych i sądowych, - stworzenie mechanizmów umożliwiających równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości osobom o niskich dochodach i statusie społecznym.

4) w sferze polityki europejskiej: - wspieranie uczestnictwa i znaczenia Polski w procesach integracji europejskiej, - wzmacnianie w ramach Unii Europejskiej mechanizmów i narzędzi solidarności społecznej i międzynarodowej, - pogłębianie integracji i szerszego uwzględniania w niej społecznych aspektów rozwoju.

 

Kongres zobowiązuje Przewodniczącego Unii Pracy do przedstawienia niniejszej uchwały na Kongresie Lewicy w dniu 16.06.2013 roku.

 

     Warszawa, dnia 15.06.2013 roku.

 

          Przewodniczący Kongresu                                  Sekretarz Kongresu

Uchwała XV Kongresu Unii Pracy

w sprawie przygotowania Unii Pracy do wyborów.

 

1.              Polska potrzebuje zjednoczonej i silnej lewicy. Lewicy, która wyprowadzi Kraj z  marazmu i obroni go przed rządami nienawiści i agresji.

2.              Unia Pracy zrobiła wszystko co było możliwe, by polska lewica wspólnie stanęła do wyborów, jakie czekają Polskę w latach 2014-2015. Niestety wiele wskazuje, że trud ten jak na razie nie przyniósł efektów. Niezależnie od tego Kongres zobowiązuje Członków i wszystkie struktury organizacyjne Unii Pracy do dalszych starań o zjednoczenie lewicy w Polsce. Uznajemy, że podziały źle służą wartościom jakimi chcemy się kierować i niosą  Polsce coraz większe prawicowe zagrożenia.

3.              Unia Pracy jest otwarta i gotowa współpracować ze wszystkimi środowiskami, które akceptują wartości lewicowe. Jednak w obecnej sytuacji, przy braku możliwości zbudowania jednolitego bloku wyborczego lewicy, Kongres upoważnia Zarząd do uzgodnienia, a Radę Krajową Unii Pracy do  zaakceptowania umów gwarantujących stworzenie koalicyjnego komitetu wyborczego SLD - UP w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, samorządowych, parlamentarnych. Kongres oczekuje, że będą  one oparte o zasady partnerstwa, analogicznie  jak koalicja  SLD-UP z 2001-2005 roku.

4.              Kongres upoważnia Radę Krajową Unii Pracy do podjęcia decyzji o innej formie startu Unii Pracy w wyborach w przypadku braku możliwości zapewnienia partnerskich zasad w powyższej koalicji.

5.              Kongres zaleca Radzie Krajowej Unii Pracy zwołanie, w terminie poprzedzającym wybory, konwencji programowo-wyborczych określający wartości z jakimi Unia Pracy przystępuje do wyborów.

 

     Warszawa, dnia 15.06.2013 roku.

 

Przewodniczący Kongresu                                         Sekretarz Kongresu

 

 

 

Uchwała XV Kongresu Unii Pracy

w sprawie haniebnych metod oczerniania Edwarda Gierka przez TVN 24.

 

 

XV Kongres Unii Pracy z oburzeniem przyjmuje praktykę oczerniania przez autorów programu „Czarno na Białym” Edwarda Gierka, przez porównywanie go do hitlerowskich funkcjonariuszy III Rzeszy. Taki sposób uprawiania debaty politycznej uważamy za uwłaczający i niedopuszczalny. Oczekujemy od Kierownictwa Stacji jednoznacznego potępienia takich praktyk.

 

      

Warszawa, dnia 15.06.2013 roku.

 Przewodniczący Kongresu                                         Sekretarz Kongresu

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Sympatycy, Szanowni Czytelnicy,

Minęły wybory do samorządu a na nas spadają różnorodne plagi. Pogłębia się kryzys gospodarczy pozostawiając wiele rodzin bez pracy i środków do życia. Wzrost bezrobocia przyspiesza, zaś władza się bawi naszym kosztem. Dzisiaj już widzimy, że zaufanie dla rządzących zostało zniweczone. Dziura budżetowa rośnie i brakuje środków niemal na wszystko. Tylko psy i koty mają się lepiej, bo mają swoje schroniska i mają co jeść.

Nas najbardziej niepokoją wykluczenia i pogłębiające się enklawy biedy, nędzy i ubóstwa. Jak by tego było mało rząd doprowadził do tego, że brakuje pieniędzy także na leczenie nas. Wielu ludzi nie może być poddanych leczeniu z uwagi na ogromny bałagan w służbie zdrowia spowodowany urządzaniem się na tej służbie ludzi związanych z rządzącymi.

Pamiętajmy więc, gdyż zbliżają się wybory do parlamentu europejskiego. Nie dajmy się ogłupić i dobrze się zastanówmy przed wrzuceniem kolejnej kartki z głosem do urny wyborczej. Nie pozwólmy sobie mydlić oczu obietnicami, bo nimi jak mówi ludowe porzekadło jest piekło wybrukowane. Bierzmy sprawy w swoje ręce i mądrze decydujmy bez brania pod uwagę miss piękności plakatów, czy też nikomu nie potrzebnych obietnic. Odrzućmy krasomówstwo i patrzmy bardzo realnie na to co będzie następnego dnia po wyborach.


Wszelskie prawa zastrzeżone.